આર્થિક સહયોગ શ્રેણી

વર્ગખંડ ના દાતા : રૂ.૬,૦૦,૦૦૦-૦૦

સંમેલનના ભોજન દાતા : રૂ.૫,૦૦,૦૦૦-૦૦

રમત-ગમત ના સાધનો : રૂ.૪,૦૦,૦૦૦-૦૦

શૈક્ષણિક સાધનો  : રૂ.૩,૦૦,૦૦૦-૦૦

શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થી સ્કોલરશિપ યોજના : રૂ.૨,૫૧,૦૦૦-૦૦

વિદ્યાર્થી સશક્તિકરણ : રૂ.૨,૦૦,૦૦૦-૦૦

વિવિધ શૈક્ષણિક હેતુ માટે સહાય : રૂ.૧,૦૦,૦૦૦-૦૦

એસોશીયેશન મેમ્બરશિપ યોજના

ડાયમંડ મેમ્બર : રૂ.૫૧,૦૦૦-૦૦

પ્લેટીનીયમ મેમ્બર : રૂ.૨૧,૦૦૦-૦૦

ગોલ્ડન મેમ્બર : રૂ.૧૧,૦૦૦-૦૦

સિલ્વર મેમ્બર : રૂ.૫૦૦૦-૦૦

બ્રોન્ઝ મેમ્બર : રૂ.૧૧૦૦-૦૦

મેમ્બરશિપ : રૂ.૫૫૦-૦૦

સંપર્ક : ૯૯૨૫૩૯૩૨૨૯